آن که نخواهد آبرویش بریزد ، از جدال بپرهیزد . [نهج البلاغه]